Former Minister of Defense impressed by communication solutions from RESEIWE

The Chairman of the parliamentary group of the Liberal Party (Venstre) and a former Minister of Defence, Søren Gade,  and Tina French, candidate the position as Mayor of Aalborg, visited RESEIWE on Monday April 3rd to get a thorough walkthrough of the projects in progress. They saw a demonstration of how advanced communication solutions can help save lives in public safety and enable indoor drone flights in harsh industrial environments using by use of resilient radio link for Industry 4.0.

The two politicians raised a number of interesting topics, and exchanged ideas on how to open new markets in e.g. the US.

“I am impressed experiencing how clever engineers at RESEIWE have been able to add value to existing technology using their patented technology to couple e.g. GPS with long range Wi-Fi. This is clearly an example of successful innovation” Søren Gade said at the end of the visit.

It was nice seeing how revolutionary research at Aalborg University can be transformed into solutions for commercial use” Tina French added.

The employees at RESEIWE including the founders CEO Niels-Christian Gjerrild and Professor Petar Popovski were pleased for the visit and the interest.

“It is important for a startup as RESEIWE to prove how we can make a significant contribution and connect with important people with business-related network. We think the politicians had a nice experience, and we hope this will prove to be valuable to us some time in the future” Niels-Christian Gjerrild concludes.

RESEIWE built payload for Penguin B drone for environmental inspection on Greenland

On March 14th Integra Aerial Services handed over a Penguin B drone to Villum Reasearch Station at Station Nord. RESEIWE has built the payload consisting of Lidar, camera, fallback satellite based control link, live tracking system (satellite based) and power management solution.

Please read more in the press:

Ingeniøren (in danish): https://ing.dk/artikel/benzindreven-drone-skal-udforske-nordgroenland-195308

DTU (in english): http://www.dtu.dk/english/news/2017/03/dtu-to-deliver-drone-system-for-arctic-measurements

Arktisk Nyt (in danish): http://www.arktisknyt.dk/2017/02/28/dansk-drone-klar-til-tjeneste-i-nordoestgroenland-arktis/

Kamikposten (in danish): http://www.kamikposten.gl/2017/02/28/dansk-drone-klar-til-tjeneste-i-nordoestgroenland/

Snart kan dronen udenfor identificeres med en app.

In english, please see below

Folketinget er netop i disse dage på vej med tiltrængt lov om droneidentifikation ved ulovlige flyvninger, der ventes at danne norm i hele EU – RESEIWE i Aalborg har efter 3 års udviklingsarbejde netop fået en brugervenlig løsning flyveklar: En elektronisk nummerplade og en smartphone-app, der lynhurtigt dokumenterer ejerforholdet

I takt med at det lavere luftrum lige over vore hoveder fyldes med stadig mere ukontrolleret dronetrafik, så øges behovet for lovgivning vedrørende identifikation af de små og større ubemandede flyvemaskiner. Udover modelflysentusiaster bruger bl.a. erhvervsliv og medier stadig oftere de små og større ubemandede flyvemaskiner til at filme landområder og begivenheder fra luften – og ikke altid i overensstemmelse med luftfartsloven. Det har bare hidtil været svært at bevise. Derfor er der nu regler på vej om, at droner med en vægt fra bare 250 gram og opefter udstyres med en slags letlæselig nummerplade, der muliggør hurtig og effektiv identifikation af indehaveren / piloten. Stadig oftere sker det nemlig, at dronen ulovligt styrers for tæt på dit soveværelsesvindue, eller styrter ned og udsætter mennesker for en sikkerhedsrisiko i en folkemængde, der skulle filmes, for eksempel ved en udendørskoncert eller en større sportsbegivenhed.

Og Trafik- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt, som luftfart hører under, er netop i disse dage på vej med en regulering. Folketinget tredje behandler i den kommende uge (efter planen den 31. maj) hans lovforslag. Ministerens tiltrængte lovforslag påbyder et identifikationssystem, så snart ”… den nødvendige teknologi hertil er færdigudviklet” som det fremgår af lovforslag L. 132 ”Forslag til lov om ændring af lov om luftfart.” Den danske lovgivning på området bliver dermed en af de første i verden og ventes at danne normen for lignende i hele EU.

Meningsfuld, brugervenlig og vægtmæssigt tilstrækkelig let teknologi, der lever op til de forventede drone-id-krav, er imidlertid allerede udviklet og prøvefløjet for Trafikstyrelsens eksperter – af teknologivirksomheden RESEIWE A/S i Aalborg. Drone ID* er bygget på en nyudviklet teknologi kaldet ReWiLink™ der sikrer, at alle med den tilhørende gratis smartphone-app. på få sekunder kan ”sigte” på en evt. bekymrende drone med pligt til at bære en ligeledes nyudviklet signalgivende ”nummerplade”, der kun vejer 30 gram for sekunder efter at modtage oplysninger om ejerskabet. Via app’ens enkle brugerflade kan man direkte aflæse dronens ”nummerplade”, så man har en identifikation ved henvendelse til politiet. Myndighederne kan så henvende sig direkte til dronens ejer, ligesom myndighederne kan slå op i en database, hvor dronens flyverute vil være dokumenteret. App’en forventes lanceret lige efter sommerferien.

Masser af ulovligheder

”Nu har vi de seneste måneder fløjet to testflyvninger overvåget af Trafikstyrelsens eksperter, og det er min klare oplevelse af de foreløbige uofficielle reaktioner, at man derfra ser store muligheder i vores ReWiLink™-teknologi,” siger direktør i RESEIWE A/S, Niels–Christian Gjerrild. Han har selv den faglige baggrund i orden med en fortid som direktør hos bl.a. Ericsson og beskæftiger nu på fjerde år i RESEIWE-regi tre ansatte ingeniører med udvikling af trådløse systemer til professionelle brugere med udgangspunkt i den patenterede ReWiLink™ teknologi. Medejer af virksomheden er også den virkelige udvikler af ReWiLink™ teknologien, professor Petar Popovski, Aalborg Universitet.

Kigger man rundt i Danmark og specielt udenfor konstateres stadig hyppigere eksempler på ulovlig brug af og ulykker med droner, som beklagelige begrundelser for nødvendigheden af ministerens og Folketingets arbejde for at gøre Danmark til det første / et af de første lande i verden, der lovgiver om droneidentifikation.  Droner der rammer eller er tæt på at ramme sportsudøvere, droner der flyver for tæt på folks ejendom og krænker både privatlivets fred og luftfartsloven og en dom fra Sverige, hvor dronefilmoptagelser bliver vurderet som ulovlig overvågning. m.fl.

RESEIWE udvikler ReWiLink™ teknologien. Niels-Christian Gjerrild, direktør og professor Petar Popovski, Aalborg Universitet. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 13.05.16 Presseudsendelse. Kan frit anvendes ved omtale.

Teknologivirksomhedens to partnere, dir. Niels-Christian Gjerrild (til højre) og professor Petar Popovski, der viser og demonstrerer RESEIWEs specialudviklede, lille radiomodul, der let kan monteres som sporingsenhed på selv meget små droner ned til 250 gram. Sådan som der er lagt op til i ministerens lovforslag, som Folketinget i den kommende uge færdigbehandler. Foto: Michael Bo Rasmussen.

 
English:

The Parliament is currently working on a law that regulates identification of drones, used to identify unlawful flights, and expected to set the norm for the whole EU. After three years of development, RESEIWE from Aalborg has arrived to a user-friendly solution: An electronic license plate and an app for a smartphone that can quickly document the ownership of the drone.

As the lower airspace, just above our heads, becomes crowded with a growing amount of uncontrolled traffic of drones, there is an increased need for legislation concerning the identification of small and large unmanned aircrafts. In addition to the enthusiasts for model aircrafts, various business and media companies use small and large unmanned aircrafts for filming large areas on the ground and events; and this is not always compliant with the aerospace regulation. However, until now this has been difficult to prove. Therefore, there is an upcoming regulation which mandates that drones with a weight of 250 grams and above should be equipped with an easy-to-read license plate, such that it becomes possible to quickly and efficiently identify the drone owner/pilot. Namely, it happens more and more often that a drone is illegally steered too close to your bedroom window, or it crashes and therefore puts people to safety risk while filming at a large gathering, such as an outdoor concert or a major sporting event.

The Minister for Transport and Building, Hans Christian Schmidt, who is also in charge of the affairs in aviation, is currently on his way with the regulation. The third parliamentary reading of the bill is scheduled for May 31. The minister’s bill requires an identification system as soon as “… the technology required for this is fully developed” as evidenced by Bill L. 132 “Draft Law amending the Law on Aviation.” The Danish legislation in this area becomes one of the first in world and is therefore expected to set the norm for similar laws throughout the EU. Meaningful, user-friendly and sufficiently lightweight technology that meets the expected drone identification requirements has already been developed and flight-tested for the experts at the Transport Agency – by the technology company RESEIWE A/S from Aalborg. Drone ID is built on a newly developed technology called ReWiLink™ which ensures that anyone that has the freely-downloadable smartphone can, in a matter of seconds, ”aim” at the possibly worrying drone, which in turn is obliged to carry the newly developed ”license plate”, weighing only 30 grams, and radiating a signal, in order to receive information about the drone ownership.  Using the app’s simple interface, one can directly read the drone “license plate” and thus have obtain identification of the drone by contacting the police. The authorities can then directly contact the drone owner, as they can look up in a database, where the drone fly the route will be documented. The app is expected to be launched just after the summer holidays.

Many wrongdoings

“In the past few months, we have flown two test flights monitored by the experts from the Transport Agency, and it is my clear perception from the preliminary unofficial reactions that there is a great potential in our ReWiLink ™ technology,” says the director of RESEIWE A/S, Niels-Christian Gjerrild. His professional background includes director posts at, among others, Ericsson and is now involved in RESEIWE for four years, along with three engineers that develop wireless systems for professional use, based on the patented ReWiLink ™ technology. A co-owner of the company is the originator of the ReWiLink ™ technology, professor Petar Popovski from Aalborg University.

If one looks around in Denmark, but especially outside, one  finds increasingly frequent examples of illegal use and accidents with drones, and due to these unfortunate reasons, there is a necessity that the minister and the Parliament make Denmark the first or one of the first countries in the world that mandates drone identification. Among other cases, there are: drones that affect or are close to hitting athletes, drones flying too close to people’s property and violate both privacy and the airspace regulation and a ruling by Sweden, where drone filming is assessed as an illegal surveillance.

RESEIWE udvikler ReWiLink™ teknologien. Niels-Christian Gjerrild, direktør og professor Petar Popovski, Aalborg Universitet. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 13.05.16 Presseudsendelse. Kan frit anvendes ved omtale.

The two partners of the technology company, director Niels-Christian Gjerrild (right) and professor Petar Popovski, show and demonstrate RESEIWE’s developed small radio modulet hat can be easily mounted as a tracking device even on very small drones, down to 250 grams. This is the way it is described in the bill provided by the minister, which needs to pass a final reading in the Parliament within the coming week. Photo: Michael Bo Rasmussen.

 

Highly Flexible Nano-satellites with Reliable and Ultra-robust Data Links

The Danish National Advanced Technology Foundation has announced that they invest USD 900.000 (DKK 5 Mill) in a project with GomSpace and RESEIWE to develop a highly flexible Software Defined Radio module for nano-satellite applications with extremely reliable and robust data links.

Nano-satellites (nanosats) have emerged within the last decade starting as a tool for education and capacity building, but are now rapidly becoming a technology considered for the implementation of operational surveillance and communication services operated by national authorities. Nanosats provide a cost-efficient and relative fast option for deploying new space borne assets to support data gathering to improve situational awareness leading to increased operational efficiency.

The project will develop a Software Defined Radio (SDR) module for use on nano-satellites and with the ability to be reconfigured in space for different uses. The module will incorporate protocol coding to enable reliable and ultra-robust data links. Examples of services which can be offered using this new generation of nano-satellites are

  • Communication and sea traffic surveillance in the Arctic region now becoming relevant as the conditions for use of e.g. the north-west passage is changing
  • Beyond line of sight coverage for better service in difficult-to-reach locations
  • Spectrum and interference monitoring

GomSpace is a world-leading provider of nano-satellite components and platforms and a pioneer in demonstrating new applications of the technology; as is the case when GomSpace November 21st this year successfully launched a 2 kg air traffic surveillance satellite using SDR techniques to receive ADS-B signals from aircraft. GomSpace CEO Lars K. Alminde states: “To offer truly operational service we need to meet our customer’s mission critical requirements for secure and robust communication channels.

Through our partnership with RESEIWE we will gain access to technology that will offer amazing capabilities in this area.”

RESEIWE has impressive communication protocol optimization know-how and exclusive IPR rights to key protocol coding methods that ensure data-delivery in harsh environments and offers beyond-line-of-sight connectivity. CEO of RESEIWE Niels-Christian Gjerrild states: “We see that our technology can add a lot of value to the field of nano-satellites and with GomSpace we can take nano-satellites data links to an unseen level of reliability.

In addition to the industrial partners Aalborg University participate in the project as a research partner.
The project will kick-off in April 2014 and will conclude with in-orbit tests in late 2015. In addition to the financial support from the Danish Advanced Technology Foundation the partners will invest in the project.

###

About GomSpace: GomSpace is a leading provider of cost-effective reliable subsystems and platform solutions to the emerging nano-satellite and Cubesat markets with a strong focus on future operational applications of the technology. In 2013 GomSpace products has been featured on more than 15 missions reaching orbit.

For further information contact Managing Director Lars K. Alminde. Phone: +45 96356111 E-Mail: alminde@gomspace.com. Homepage: www.gomspace.com.

About RESEIWE: RESEIWE is creating Reliable Ultra Robust Channels in existing Wireless Systems and Networks. The channels are created by protocol coding, a patented method of utilizing inherent but unused capabilities in the wireless systems. The implementing of the technology is software-only, without changing the hardware thereby protecting and reusing the investment in equipment.

For further information contact CEO Niels-Christian Gjerrild. Phone: +45 40349879 E-Mail:ncg@reseiwe.com. Homepage: www.reseiwe.com.